Sjuksköterskeprogrammet

180 högskolepoäng (start vt-09)

Översikt

Profil - innehåll

Examen

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2009 vecka 04 till
vecka

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

75

Antagning

Förkunskapskrav

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2009 vecka 04 till
vecka

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

75

Lärandemål

Profil - innehåll

Lärandemål

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2009 vecka 04 till
vecka

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

75

Upplägg

Upplägg av utbildningenOBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser vårterminen 2009

Obligatoriska kurser

Lärande, information och kommunikation i vården, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper om kommunikations- och lärandeprocesser och kunna tillämpa detta i egen utbildning och i vård och omsorg ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Kursen syftar vidare till att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om informations- och kommunikationsteknologi (IKT).

Läs all information om kursen 'Lärande, information och kommunikation i vården' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vårdvetenskapens teoretiska grunder, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig vårdvetenskapens teoretiska grunder ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Kursen syftar vidare till att den studerande skall tillägna sig kunskaper och färdigheter som erfordras för att bedriva omvårdnad i verksamhetsförlagd utbildning inom kommunal äldreomsorg.

Läs all information om kursen 'Vårdvetenskapens teoretiska grunder' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Humanbiologi, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig de kunskaper om människans anatomi och fysiologi som erfordras för att förstå uppbyggnad och samspel mellan cell, vävnad, organ och organsystem.

Läs all information om kursen 'Humanbiologi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vetenskaplig teori och metod, grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om olika vetenskapliga perspektiv samt utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt inom vårdvetenskap, klinisk medicin och folkhälsovetenskap. Kursen syftar vidare till att tillägna sig kunskaper om litteratursökning och vetenskapligt skrivande.

Läs all information om kursen 'Vetenskaplig teori och metod, grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2009

Obligatoriska kurser

Folkhälsa, samhälle och miljö, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande utvecklar grundläggande förståelse för folkhälsovetenskap och hälso- och välfärdspolitik ur ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Kursen syftar dessutom till att den studerande utvecklar förståelse för hälsans bestämningsfaktorer och dess betydelse för befolkningens hälsa.

Läs all information om kursen 'Folkhälsa, samhälle och miljö' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mikrobiologi, farmakologi och fysiologiska försvarsmekanismer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper i mikrobiologi och grundprinciperna för vårdshygien, smitta och smittspridning. Kursen syftar dessutom till att den studerande tillägnar sig kunskaper i allmän farmakologi. Vidare syftar kursen till att den studerande tillägnar sig kunskaper om kroppens beredskap att med hjälp av fysiologiska försvarsmekanismer bibehålla balansen.

Läs all information om kursen 'Mikrobiologi, farmakologi och fysiologiska försvarsmekanismer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vårdvetenskap med fokus på vårdrelation och miljö ur ett äldreperspektiv, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om vårdrelationens och vårdmiljöns betydelse för äldres hälsa och ohälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Kursen syftar vidare till att den studerande skall tillämpa dessa kunskaper i verksamhetsförlagd utbildning inom kommunal äldreomsorg.

Läs all information om kursen 'Vårdvetenskap med fokus på vårdrelation och miljö ur ett äldreperspektiv' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2010

Obligatoriska kurser

Allmän symtomatologi och medicinsk teknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter om allmän symtomatologi och medicinsk teknik som erfordras för att kunna bistå med underlag för medicinsk diagnos, delta i och i vissa fall självständigt verkställa och utvärdera medicinska undersökningar och behandlingar samt dokumentera i journal.

Läs all information om kursen 'Allmän symtomatologi och medicinsk teknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Specifik symtomatologi och medicinsk teknik, 18 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 13,5 hp

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig de fördjupade kunskaper och färdigheter i specifik symtomatologi och medicinsk teknik som erfordras för att kunna delta i och i vissa fall självständigt under handledning kunna bistå patienter inom sluten och öppen somatisk och psykiatrisk vård med medicinska vårdhandlingar.

Läs all information om kursen 'Specifik symtomatologi och medicinsk teknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vårdvetenskap med fokus på människan och familjen ur ett kulturellt perspektiv, 15 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 6,5 hp

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupad vårdvetenskaplig kunskap och förståelse för människors behov av vård och omsorg i olika kontext och kulturella sammanhang. Kursen syftar vidare till att den studerande i verksamhetsförlagda studier skall tillägna sig den kunskap som erfordras för att stödja människor med omvårdnad för att främja hälsa och välbefinnande, förhindra ohälsa och lindra lidande inom sluten och öppen vård.

Läs all information om kursen 'Vårdvetenskap med fokus på människan och familjen ur ett kulturellt perspektiv' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vårdvetenskaplig teori och metod, samt vårdfilosofi och etik, 12 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 2,5 hp

Syftet med kursen är den studerande skall tillägna sig fördjupad kunskap om och förståelse för forskningsprocessen. Kursen syftar vidare till att den studerande skall tillägna sig fördjupad kunskap om etiska, vårdvetenskapliga och filosofiska begrepp.

Läs all information om kursen 'Vårdvetenskaplig teori och metod, samt vårdfilosofi och etik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2010

Obligatoriska kurser

Folksjukdomar och hälsans bestämningsfaktorer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att den studerande tillägnar sig kunskaper om hälsans bestämningsfaktorer, folksjukdomar och folkhälsoproblemens förekomst och utbredning. Kursen syftar vidare till att den studerande tillägnar sig kunskaper om hur dessa faktorer, sjukdomar och problem förhåller sig till vetenskaplig kunskap, folkhälsodata och insatser i hälso- och sjukvård.

Läs all information om kursen 'Folksjukdomar och hälsans bestämningsfaktorer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2011

Obligatoriska kurser

Folkhälsoarbete, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig kunskaper och förståelse för folkhälsoarbete ur olika perspektiv. Kursen syftar vidare till att den studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper och färdigheter för sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Läs all information om kursen 'Folkhälsoarbete' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Organisation och ledarskap i vårdkontext, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper om organisation och ledarskap för att som sjuksköterska kunna leda och organisera vård- och omsorgsarbete samt tillägna sig kunskaper om arbetsrättens och arbetsmiljöns betydelse för ett gott arbetsklimat. Kursen syftar vidare till att den studerande skall kunna dra ut väsentligheter avseende de reglerverk och styrdokument som gäller för vård- och omsorg.

Läs all information om kursen 'Organisation och ledarskap i vårdkontext' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Akutmedicin, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper och färdigheter för att vid risk för manifest eller vid manifest livshotande vitalfunktionsstörning omedelbart kunna vidta livräddande och/eller livsuppehållande åtgärder. Kursen syftar dessutom till att den studerande skall tillägna sig kunskaper om samhällets organisation för medicinsk katastrofberedskap i fredstid samt om primärt omhändertagande på skadeplats.

Läs all information om kursen 'Akutmedicin' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Det vårdande mötet och den vårdande miljön, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper om det vårdande mötets och den vårdande miljöns betydelse för individens hälsa, välbefinnande och lidande samt kunna analysera de vårdvetenskapliga begreppens innebörd i ett teoretiskt och praktiskt vårdsammanhang. Kursen syftar vidare till att den studerande skall kunna analysera det vårdande mötet och den vårdande miljön ur etiskt, estetiskt och existentiellt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Det vårdande mötet och den vårdande miljön' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknik i vården, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper om teknikens betydelse för individens hälsa, välbefinnande och lidande. Vidare skall den studerande kunna analysera de vårdvetenskapliga begreppens innebörd i ett teoretiskt och praktiskt vårdsammanhang. Kursen syftar dessutom till att den studerande skall kunna analysera teknikens betydelse i vården ur ett etiskt, estetiskt och existentiellt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Teknik i vården' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tvärkulturell vård, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper om människors hälsa, ohälsa, välbefinnande, lidande och behov i ett tvärkulturellt perspektiv. Kursen syftar vidare till att den studerande skall kunna analysera och förstå specifika behov i samband med vård och omsorg ur ett tvärkulturellt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Tvärkulturell vård' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2011

Obligatoriska kurser

Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att den studerande skall kunna tillämpa och fördjupa tidigare kunskaper om forskningsprocessen för att kunna genomföra ett examensarbete på kandidatnivå inom vårdvetenskap.

Läs all information om kursen 'Examensarbete på kandidatnivå' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att den studerande skall kunna tillämpa och fördjupa tidigare kunskaper om forskningsprocessen för att kunna genomföra ett examensarbete på kandidatnivå inom vårdvetenskap.

Läs all information om kursen 'Examensarbete på kandidatnivå' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Sjuksköterskans profession, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillämpa och fördjupa tidigare inhämtade teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter. Kursen syftar vidare till att den studerande skall tillägna sig ett vårdvetenskapligt förhållningssätt i mötet med individen och närstående under den verksamhetsförlagda utbildningen inom sjukhusansluten vård. Kursen syftar dessutom till att den studerande skall förbereda sig för sjuksköterskans arbetsledande funktion.

Läs all information om kursen 'Sjuksköterskans profession' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Internationellt innehåll

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Fortsatta studier

Programråd

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2009 vecka 04 till
vecka

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

75

Examination

Examen

Bedömning och examination

Programutvärderingar

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2009 vecka 04 till
vecka

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

75

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela