Undersköterskeprogrammet

120 högskolepoäng (start ht-08)

Översikt

Profil - innehåll

Examen

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2008 vecka 36 till
vecka

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

20

Antagning

Förkunskapskrav

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2008 vecka 36 till
vecka

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

20

Lärandemål

Profil - innehåll

Lärandemål

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2008 vecka 36 till
vecka

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

20

Upplägg

Upplägg av utbildningenOBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2008

Obligatoriska kurser

Folkhälsa, samhälle och miljö, 7,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 1,5 hp

Syftet med kursen är att den studerande utvecklar grundläggande förståelse för folkhälsovetenskap och hälso- och välfärdspolitik ur ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Kursen syftar dessutom till att den studerande utvecklar förståelse för hälsans bestämningsfaktorer och dess betydelse för befolkningens hälsa.

Läs all information om kursen 'Folkhälsa, samhälle och miljö' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Lärande, information och kommunikation i vården, 7,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 6 hp

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper om kommunikations- och lärandeprocesser och kunna tillämpa detta i egen utbildning och i vård och omsorg ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Kursen syftar vidare till att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om informations- och kommunikationsteknologi (IKT).

Läs all information om kursen 'Lärande, information och kommunikation i vården' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vetenskaplig teori och metod, grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om olika vetenskapliga perspektiv samt utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt inom vårdvetenskap, klinisk medicin och folkhälsovetenskap. Kursen syftar vidare till att tillägna sig kunskaper om litteratursökning och vetenskapligt skrivande.

Läs all information om kursen 'Vetenskaplig teori och metod, grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vårdvetenskapens teoretiska grunder, 7,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 4,5 hp

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig vårdvetenskapens teoretiska grunder ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Kursen syftar vidare till att den studerande skall tillägna sig kunskaper och färdigheter som erfordras för att bedriva omvårdnad i verksamhetsförlagd utbildning inom kommunal äldreomsorg.

Läs all information om kursen 'Vårdvetenskapens teoretiska grunder' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Humanbiologi, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig de kunskaper om människans anatomi och fysiologi som erfordras för att förstå uppbyggnad och samspel mellan cell, vävnad, organ och organsystem.

Läs all information om kursen 'Humanbiologi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mikrobiologi, farmakologi och fysiologiska försvarsmekanismer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 1,5 hp

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper i mikrobiologi och grundprinciperna för vårdshygien, smitta och smittspridning. Kursen syftar dessutom till att den studerande tillägnar sig kunskaper i allmän farmakologi. Vidare syftar kursen till att den studerande tillägnar sig kunskaper om kroppens beredskap att med hjälp av fysiologiska försvarsmekanismer bibehålla balansen.

Läs all information om kursen 'Mikrobiologi, farmakologi och fysiologiska försvarsmekanismer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vårdvetenskap med fokus på vårdrelation och miljö ur ett äldreperspektiv, 15 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 1,5 hp

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om vårdrelationens och vårdmiljöns betydelse för äldres hälsa och ohälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Kursen syftar vidare till att den studerande skall tillämpa dessa kunskaper i verksamhetsförlagd utbildning inom kommunal äldreomsorg.

Läs all information om kursen 'Vårdvetenskap med fokus på vårdrelation och miljö ur ett äldreperspektiv' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2009

Obligatoriska kurser

Omvårdnad vid specifika sjukdomstillstånd, 22,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 21 hp

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper för att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kunna identifiera omvårdnad vid olika specifika sjukdomstillstånd och dess behandling. Den studerande skall tillägna sig kunskap om akut-, rehabilitering- och palliativ vård och kunna beskriva bemötandets och stödets betydelse för vårdtagare och närstående.

Läs all information om kursen 'Omvårdnad vid specifika sjukdomstillstånd' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Verksamhetsförlagd utbildning med examensarbete, 25,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 9 hp

Syftet är att studenten ska utveckla sin förmåga att integrera och tillämpa teoretiska kunskaper i verksamhetsförlagd utbildning från tidigare genomgångna kurser i programmet. Den studerande skall även utifrån ett vårdvetenskapligt förhållningssätt tillägna sig kunskaper om kvalitets- och förändringsarbete.

Läs all information om kursen 'Verksamhetsförlagd utbildning med examensarbete' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2010

Obligatoriska kurser

Människan som vårdare, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv skall tillägna sig kunskaper om människans psykosociala utveckling. Den studerande skall även tillägna sig kunskap om grupprocesser och teamarbetets betydelse för vårdandet.

Läs all information om kursen 'Människan som vårdare' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hälsans dimensioner, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper om hälsa och ohälsa relaterat till livsstil och miljö. Vidare är syftet att utifrån ett vårdvetenskapligt synsätt tillägna sig kunskaper om begreppen hälsa - ohälsa och dess betydelse i olika vårdsammanhang.

Läs all information om kursen 'Hälsans dimensioner' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Internationellt innehåll

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Fortsatta studier

Programråd

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2008 vecka 36 till
vecka

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

20

Examination

Examen

Bedömning och examination

Programutvärderingar

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2008 vecka 36 till
vecka

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

20

 

Efter din examen har du möjligheten att arbeta som undersköterska.

I arbetet som undersköterska möter du människor i olika behov av omvårdnad.
Utbildningen till undersköterska utgår från tidigare KY-utbildning med inriktning mot vård och omsorg, 80-poäng. Det finns ett behov av mer kvalificerad kunskap än vad omvårdnadsprogrammet kan ge. Den utbildning som presenteras här har första året gemensamt med sjuksköterskeutbildningen vid BTH. Efter dessa 60 högskolepoäng inriktas utbildningen mot undersköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter.

Utbildning hos oss
Vi har ett kreativt utbildningsklimat där det är en öppen dialog mellan lärare och studenter. Studenterna ges därmed möjlighet att påverka sina och kommande studenters situation och möjligheter till förbättringar i utbildningen, såväl genom egen medverkan som genom studentkårens arbete.
I utbildningen varvas teori med verksamhetsförlagda studier. Den verksamhetsförlagda utbildning är förlagd i den verksamhet i vilken du som färdig undersköterska kan komma att utöva ditt yrke. För att skapa bra inlärningsklimat vid de verksamhetsförlagda studierna finns bland annat kliniska utbildningsenheter (KUBER) på sjukhusen i Blekinge. Vid KUBER:na finns handledare och högskolans kliniska lärare som goda resurser.
När det gäller de verksamhetsförlagda studierna på sjukhus, så strävar vi efter att tillsammans med handledare och kliniska lärare skapa bästa möjliga inlärningsklimat.
Undervisningen följer den problembaserade lärandemodellen. Vi strävar efter att göra utbildningen IT-inriktad och integrerar forskning inom vårdvetenskap och folkhälsovetenskap med IT, där målet är att det ska återspegla sig i grundutbildningen.
Sektionen har ett framgångsrikt utbyte med flera länder inom Europa samt med Sydafrika. Detta ger en möjlighet att få en insikt i andra länders hälso- och sjukvård.

Innehåll

I utbildningen ingår kurser i Vårdvetenskap, Klinisk medicin och Folkhälsovetenskap.
De verksamhetsförlagda studierna under första året genomförs inom kommunens särskilda boenden. Andra årets verksamhetsförlagda studier genomförs inom sluten och primärvård inom landstingets verksamhet.

Årskurs 1
Innefattar grundläggande kunskaper inom vårdvetenskap, folkhälsovetenskap samt klinisk medicin.
Verksamhetsförlagda studier ingår.

Årskurs 2
Innefattar fördjupade kunskaper inom omvårdnad.
Den studerandes kunskaper integreras/tillämpas och fördjupas genom verksamhetsförlagda studier.

Examen
Högskoleexamen med inriktning mot vårdvetenskap.
Utbildningen ligger på grundnivå.

Ort
Karlskrona
Kliniska delen av utbildningen görs i hela Blekinge.

Start
Höstterminen 2008

Antal platser
20

Arbetsområden

När Du efter två år är utbildad och har en högskoleexamen som undersköterska så har Du en gedigen undersköterskeutbildning. Du har även möjlighet att tillgodoräkna dig det första årets kurser om du söker till sjuksköterskeprogrammet vid BTH.


För mer information se BTHs hemsida,
www.bth.se/hal

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela