Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling

120 högskolepoäng (start ht-12)
Det internationella programmet är för dig som vill förstå planering på gränsöverskridande och EU-nivå och arbeta med utmaningar inom planering, miljö, regional utveckling i ditt fortsatta yrkesliv.

Översikt

Profil - innehåll

EU:s påverkan på planering och miljöpolicy i medlemsstaterna ökar. Europeiska regioner är tätare sammankopplade och samarbete över nationsgränserna är rutinarbete för många yrkesverksamma inom planering och miljöprojekt. Det finns stora skillnader hur planering genomförs i Europa och planerare måste i allt större utsträckning kunna kommunicera över institutionella såväl som kulturella gränser. Denna europeiska dimension inom planering kräver en ny generation planerare och experter inom miljöpolicy som är medvetna om och kan hantera EU:s påverkan och internationell policy, som är bekanta med kulturella och institutionella skillnader i Europa och som kan samarbeta med planerare i andra europeiska länder.

Utbildningsprogrammet Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling (120 hp) (“PLANET Europe”) är det första integrerade europeiska masterprogrammet som erbjuder en omfattande utbildning inom detta dynamiska område. PLANET Europe ger studenter från hela världen möjlighet att tillgodogöra sig viktiga kunskaper och kompetenser inom europeisk planering.

Examen


Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie masterexamen
Huvudområde: Fysisk planering
Inriktning: Europeisk planering och regional utveckling
Programme leads to a degree at second cycle, with denomination
Degree of Master of Science (Two Years)
Main field of study: Spatial Planning
Specialization: European Spatial Planning and Regional Development

Programmet (‘PLANET Europe’) är ett tvåårigt (fyra terminer) samarbetsprogram om 120 högskolepoäng. Studenter behöver vid ansökan välja en specialisering för utbildningen och följande två huvudspår (specialiseringar) finns:

- Europeisk planering och hållbar utveckling (“European Spatial Planning and Sustainable Development”, ges vid Radboud University Nijmegen (RU) samt Cardiff University (CU).
- Europeisk planering och regionalekonomisk utveckling (“European Spatial Planning and Regional Economic Development”), ges vid Radboud University Nijmegen (RU) och Blekinge Tekniska Högskola (BTH).

Båda spåren (specialiseringarna) påbörjas med en bred introduktion till planering och hur EUs policy påverkar rumsliga förhållanden (’spatial impacts’). Detta sker i termin 1 vid RU i Nijmegen, Nederländerna. I termin 2 fortsätter studierna antingen vid CU i Cardiff (Storbritannien) med fokus på hållbar utveckling i policy och praktik, eller vid BTH i Karlskrona med en termins studier om innovation och sammanhållning (’cohesion’) i EU.
Under termin 3 tillämpar studenterna sina kunskaper i planeringspraktik (verksamhetsförlagd utbildning) och får ytterligare erfarenhet och kompetens gränsöverskridande kommunication och presentationstekniker. Studierna avslutas med en individuellt skriven masteruppsats i självvalt ämne med handledning av experter från två universitet. Beroende på valt spår/vald specialisering vistas studenten i Nijmegen, Cardiff och/eller Karlskrona under de två sista terminerna.
Studenterna på detta integrerade masterprogram tar två examina: ett från Radboud University Nijmegen och ett från antingen Cardiff University eller Blekinge Tekniska Högskola, beroende på vald specialisering i termin två.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 37 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antagning

Förkunskapskrav


För tillträde till utbildningsprogrammet krävs:
- Lägst kandidatexamen i fysisk planering, geografi, miljöplanering, andra rumsligt orienterade ämnesområden, eller andra relevanta samhällsvetenskapliga utbildningar.
- Engelska enligt minimikraven vid första universitetet där studenterna läser. Detta innebär att om engelska inte är ditt modersmål krävs bevis på engelskakunskaperna, t ex GCSE eller motsvarande kvalifikation, examen från universitet där engelska är undervisningsspråk, IELTS (International English Language Testing System), Cambridge EFL examination, or TOEFL (Test of English as a Foreign Language).
Programmet godkänner följande minimipoäng för engelskaprov:
IELTS: minimum 6.5, med lägst 5.5. i alla delproven.
CAE/CPE: För Cambridge English as a First Language examination (EFL), behövs ett Certificate in Advanced English (CAE), lägst betyg B eller Certificate of Proficiency in English (CPE), lägst betyg C.

TOEFL: lägst testresultat 90 för Internet-Based Test (IBT). Computer-Based eller Paper-Based TOEFL-test godkänns ej. För IBT TOEFL krävs dessutom lägst följande delresultat: Listening (21), Speaking (23), Reading (22), Writing (21)

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval tillsammans med övriga partneruniversitet i konsortiet (BTH, RU samt CU). Urvalet styrs även av de regelverk och krav som Europeiska Kommissionen ställer för Erasmus Mundus-program.

I urvalet går till på följande sätt:

Alla sökande som uppfyller behörighetskraven rangordnas efter följande kriterier:
- Betyg (viktning 30%): högre genomsnittsbetyg från behörighetsgivande utbildning ger högre betygsvärde i urvalet.
- Relevant backgrund (viktning 50%): i första hand bedöms tidigare utbildning inom rumsligt orienterade (’spatially oriented’) ämnen, t ex fysisk planering, geografi, miljöämnen. I andra hand bedöms relevansen av dokumenterad för ämnet relevant yrkeserfarenhet. I tredje hand av dokumenterad icke-professionell verksamhet (t ex styrelsemedlemskap, volontärarbete) inom relevant område.
- Motivation (viktning 20%): bedöms genom granskning av studentens motivationsbrev/personliga brev och ansökan till programmet.

Rangordningen görs gemensamt av representanter för alla konsortieuniversitet (BTH, RU, CU) och dokumenteras enligt respektive universitets samt Erasmus Mundus regelverk.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 37 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Lärandemål

Profil - innehåll

EU:s påverkan på planering och miljöpolicy i medlemsstaterna ökar. Europeiska regioner är tätare sammankopplade och samarbete över nationsgränserna är rutinarbete för många yrkesverksamma inom planering och miljöprojekt. Det finns stora skillnader hur planering genomförs i Europa och planerare måste i allt större utsträckning kunna kommunicera över institutionella såväl som kulturella gränser. Denna europeiska dimension inom planering kräver en ny generation planerare och experter inom miljöpolicy som är medvetna om och kan hantera EU:s påverkan och internationell policy, som är bekanta med kulturella och institutionella skillnader i Europa och som kan samarbeta med planerare i andra europeiska länder.

Utbildningsprogrammet Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling (120 hp) (“PLANET Europe”) är det första integrerade europeiska masterprogrammet som erbjuder en omfattande utbildning inom detta dynamiska område. PLANET Europe ger studenter från hela världen möjlighet att tillgodogöra sig viktiga kunskaper och kompetenser inom europeisk planering.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns i paragraf 8, gäller följande mål för utbildningen.
Efter genomförd utbildning skall studenten
- kunna visa fördjupad kunskap och en teoretisk förståelse om den europeiska dimensionen i planering, samt rollen EU:s policy och regelverk spelar för planering och regional utveckling i europeiska länder och regioner.
- kunna visa en förståelse om planering för Europa (på EU-övergripande nivå) samt om skillnaderna i planeringssystem och praxis i olika europeiska länder
- kunna visa teoretisk förståelse om planering och EU-policy inom regional utveckling, innovation och sammanhållning.
- kunna visa metodologisk förmåga, i synnerhet för att kunna genomföra självständiga studier inom europeisk planering och/eller regional utveckling
- kunna visa erfarenhet och kritisk teorigrundad reflektion av planeringspraktik inom området
- kunna visa insikt om planeringens möjligheter och begränsningar inom ämnesområdet och i fortsatt yrkesverksamhet.
- behärska förmåga till fördjupad kritisk analys av planeringsdokument.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 37 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Upplägg

Upplägg av utbildningen


Studenterna förväntas studera på heltid under två läsår. Kurserna i termin 1 och 2 är campuskurser och på engelska. Kurserna i termin 3 består av yrkespraktik (verksamhetsförlagd utbildning) samt ett intensivt seminarium. Platsen för detta varierar, inom Europa.
Masteruppsatsen i termin 4 kan, beroende på överenskommelse med handledarna, följas delvis på distans.

Programmets mål uppnås genom kurserna som omfattas av examen. Betygssättning och examination sker på kursnivå och detaljer om betyg och examination finns i respektive kursplan.

Under programmet utvärdernas kurserna och denna utvärdering ligger som grund för fortsatt programutveckling.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Europeisk sammanhållningspolitik, 5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten vidareutveckla förståelse av begreppet sammanhållning (cohesion) samt framväxten av EU:s sammanhållningspolitik

Läs all information om kursen 'Europeisk sammanhållningspolitik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskningsmetodik, 5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att förbereda studenten för arbetet med examensarbetet (masteruppsats). Fokus riktas mot problemformulering, utredning och analys i skriftlig form som utgör ett vetenskapligt förhållningssätt i ett examensarbete.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Innovativa regioner – teori och praktik, 10 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten utveckla fördjupad förståelse av uppkomsten av en kunskapsbaserad ekonomi där innovation driver ekonomisk dynamik och utveckling.

Läs all information om kursen 'Innovativa regioner – teori och praktik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Regionala skillnader – teori och praktik, 10 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten fördjupa kunskapen om regionala skillnader på nationell och europeisk nivå, samt om olika regionala utvecklingsteorier och deras roll i förståelsen av den regionala problematiken.

Läs all information om kursen 'Regionala skillnader – teori och praktik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Praktik (verksamhetsförlagd utbildning) i europeisk planering och regional utveckling, 26 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att möjliggöra för studenter att få erfarenhet från professionell verksamhet inom planering och regional utveckling samt möjliggöra för kritisk reflektion om förhållandet mellan teori och praktik.

Läs all information om kursen 'Praktik (verksamhetsförlagd utbildning) i europeisk planering och regional utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Intensivt seminarium i europeisk planering, 4 hp, avancerad nivå.
 
Kursen har tre huvudsyften: 1) att möjliggöra reflektion kring genomförda studier samt kunskaperna som inhämtats från kurserna på de olika universiteten inom programkonsortiet, inklusive verksamhetsförlagda delar av utbildningen; 2) att möjliggöra för studenter från olika programspår att utbyta och integrera erfarenheter från studierna; samt 3) att förbereda för självständigt arbete i masteruppsatsen.

Läs all information om kursen 'Intensivt seminarium i europeisk planering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Masterarbete i fysisk planering med inriktning mot europeisk planering och regional utveckling, 30 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som de tillägnat sig under studierna genom att självständigt utföra ett vetenskapligt arbete.

Läs all information om kursen 'Masterarbete i fysisk planering med inriktning mot europeisk planering och regional utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med skriftligt examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng.

Internationellt innehåll

Ett obligatoriskt moment i programmet är en termin utomlands (termin 1). Termin 1 läses vid Radboud University Nijmegen (Nederländerna). Dessutom kan praktikperioden och seminariet i termin 3 genomföras utanför Sverige.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från utbildningen kan arbeta inom och med, t ex, regional planering och utveckling, stadsplanering, fysisk planering, internationella planering- och utvecklingsprojekt, transportplanering och -policy, eller med projektledning och kvalificerad utrednings- och forskningsuppgifter inom dessa områden. Programmet kan vara särskilt intressant för studenter som önskar arbeta utomlands.

Fortsatta studier

Studenter med examen från programmet kan i allmänhet fortsätta på forskarnivå inom fysisk planering eller närliggande områden. Vid BTH finns följande forskarutbildningsprogram som är öppet för studenter med examen från detta progam: fysisk planering.

Programråd

Programmet har en styrkommittee (programme management committee) som ansvarar för och säkerställer att utbildningen är användbar och relevant för yrkeslivet. Styrkommittén består av studenter/alumner, externa representanter samt lärare. Kommittén möts minst två gånger per år. Kontaktperson för kommittén är: Dr Stefanie Dühr, s.duhr@fm.ru.nl
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 37 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Examination

Examen


Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie masterexamen
Huvudområde: Fysisk planering
Inriktning: Europeisk planering och regional utveckling
Programme leads to a degree at second cycle, with denomination
Degree of Master of Science (Two Years)
Main field of study: Spatial Planning
Specialization: European Spatial Planning and Regional Development

Programmet (‘PLANET Europe’) är ett tvåårigt (fyra terminer) samarbetsprogram om 120 högskolepoäng. Studenter behöver vid ansökan välja en specialisering för utbildningen och följande två huvudspår (specialiseringar) finns:

- Europeisk planering och hållbar utveckling (“European Spatial Planning and Sustainable Development”, ges vid Radboud University Nijmegen (RU) samt Cardiff University (CU).
- Europeisk planering och regionalekonomisk utveckling (“European Spatial Planning and Regional Economic Development”), ges vid Radboud University Nijmegen (RU) och Blekinge Tekniska Högskola (BTH).

Båda spåren (specialiseringarna) påbörjas med en bred introduktion till planering och hur EUs policy påverkar rumsliga förhållanden (’spatial impacts’). Detta sker i termin 1 vid RU i Nijmegen, Nederländerna. I termin 2 fortsätter studierna antingen vid CU i Cardiff (Storbritannien) med fokus på hållbar utveckling i policy och praktik, eller vid BTH i Karlskrona med en termins studier om innovation och sammanhållning (’cohesion’) i EU.
Under termin 3 tillämpar studenterna sina kunskaper i planeringspraktik (verksamhetsförlagd utbildning) och får ytterligare erfarenhet och kompetens gränsöverskridande kommunication och presentationstekniker. Studierna avslutas med en individuellt skriven masteruppsats i självvalt ämne med handledning av experter från två universitet. Beroende på valt spår/vald specialisering vistas studenten i Nijmegen, Cardiff och/eller Karlskrona under de två sista terminerna.
Studenterna på detta integrerade masterprogram tar två examina: ett från Radboud University Nijmegen och ett från antingen Cardiff University eller Blekinge Tekniska Högskola, beroende på vald specialisering i termin två.

Bedömning och examination

Betygssättning varierar mellan de olika kurserna på programmet. Se ytterligare information i de olika kurserna som ingår i programmet.

Programutvärderingar

Programutvärdering sker årligen vid styrkommitténs möten och organiseras av partneruniversiteten. Kommentarer tas emot och analyseras av universiteten. Studentåsikter används för att förbättra programmet och däri ingående delar.

Alumni

Programmet är nytt och har inga alumner än. Alumner från tidigare (nationella) program inom området arbetar idag som nationella och internationella experter inom planering, europeisk integration, som fysiska planerare, doktorander, planeringssamordnare inom lokal/regional nivå, forskare vid forskningscentra eller inom europeiska/EU-projekt. Programmet kommer att ha ett eget alumninätverk.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 37 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela