Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering Distans (Helfart)

180 högskolepoäng (start ht-09)
Utbildningsplan (pdf)
Programinformation (pdf)
 

Kurser höstterminen 2009

Obligatoriska kurser

Grundläggande folkhälsovetenskap: samhälle, miljö och hälsa, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om begrepp inom hälsa och folkhälsa, hälsans bestämningsfaktorer, aktörer, arenor, styrdokument, nationella och internationella mål och betydelsen för befolkningens hälsa och hållbar samhällsplanering.

Läs all information om kursen 'Grundläggande folkhälsovetenskap: samhälle, miljö och hälsa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vetenskapsteori och informationssökning, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskap i vetenskapsteori och kunna tillämpa informationssökning för att ta del av folkhälsovetenskapens forskningsområden ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Vetenskapsteori och informationssökning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Folkhälsa då, nu och framtiden, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper och utveckla förståelse för hur folkhälsan i ett samhällsperspektiv förändrats utifrån etiologiska, geografiska och socioekonomiska perspektiv.

Läs all information om kursen 'Folkhälsa då, nu och framtiden' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Livsstil och hälsa, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskap om biologiska, psykologiska och sociala faktorers samt miljöns och livsstilens betydelse för hälsan i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Livsstil och hälsa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2010

Obligatoriska kurser

Folkhälsa - ålder och kön, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper och förståelse för bestämningsfaktorer för hälsotillstånd och hälsans fördelning i ett ålders- och könsperspektiv.

Läs all information om kursen 'Folkhälsa - ålder och kön' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Statsvetenskap och samhällsplanering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap om det politiska systemet och den offentliga förvaltningens roll i samhällsplaneringen.

Läs all information om kursen 'Statsvetenskap och samhällsplanering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grundläggande vetenskaplig metodkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskap om forskningsmetodik och studiedesign. Dessutom skall den studerande tillägna sig grundläggande kunskap avseende epidemiologiska begrepp och principer för att granska och analysera kvantitativa och kvalitativa metoder samt forskningsetiska grunder.

Läs all information om kursen 'Grundläggande vetenskaplig metodkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hälsopolitik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap om begrepp och organisatoriska frågor inom folkhälsopolitik samt att kunna identifiera faktorer som inverkar på hälsopolitiska processer i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Hälsopolitik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2010

Obligatoriska kurser

Arbete och hälsa ur ett sociologiskt perspektiv, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen Arbete och hälsa ur ett sociologiskt perspektiv syftar till att studenten
förvärvar kunskap och förståelse för några av arbetssociologins centrala områden, såsom värderingsskiften i samhället, mellanmänskliga och organiska förändringsprocesser, grupprocesser i arbetet samt hälsosamt arbetsliv. Kursen syftar även till att studenten förvärvar kunskap om relationen mellan människa, arbete, hälsa och samhälle.

Läs all information om kursen 'Arbete och hälsa ur ett sociologiskt perspektiv' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hälsofrämjande och förebyggande arbete, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall utveckla förståelse för och förmåga att applicera salutogenes och hälsofrämjande ansats som utgångspunkt för folkhälsoarbete.

Läs all information om kursen 'Hälsofrämjande och förebyggande arbete' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Arbete och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att den studerande ska tillägna sig grundläggande arbetspsykologiska kunskaper med fokus på friska arbetsplatser.

Läs all information om kursen 'Arbete och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mångfald och hälsa, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap om och utveckla förståelse för olikheter avseende biologiska kulturella, etniska och sociala förutsättningar och dessa olikheters betydelse för folkhälsa och samhällsplanering.

Läs all information om kursen 'Mångfald och hälsa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2011

Obligatoriska kurser

Statistik för folkhälsovetenskap, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig grundläggande förståelse för sannolikhetsteori och statistiska metoder samt att kunna tillämpa dem på enkla problem inom folkhälsovetenskap.

Läs all information om kursen 'Statistik för folkhälsovetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillgänglighet, jämlikhet, stödjande miljöer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper och utveckla insikt om samhällets insatser för att skapa stödjande miljöer som främjar tillgängligheten av samhällsutbudet för ett jämlikt samhälle.

Läs all information om kursen 'Tillgänglighet, jämlikhet, stödjande miljöer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Folkhälsoarbete i praktiken, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap om folkhälsoarbetets organisation och folkhälsoarbete ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv samt utveckla förståelse för folkhälsoarbetets genomförande och utvärdering.

Läs all information om kursen 'Folkhälsoarbete i praktiken' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2011

Valbara kurser

Hållbar utveckling och hälsa, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskap om hållbar utveckling samt öka förståelsen för förhållandet hållbar utveckling och folkhälsa i ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Hållbar utveckling och hälsa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Miljö, fysisk planering och hälsa, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att den studerande skall tillägna sig kunskaper och visa insikt om miljöns och den fysiska planeringens betydelse för hälsa och välbefinnande i den byggda miljön.

Läs all information om kursen 'Miljö, fysisk planering och hälsa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hot och risker i det moderna samhället, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall fördjupa sina kunskaper om hot och risker mot folkhälsan i det moderna samhället.

Läs all information om kursen 'Hot och risker i det moderna samhället' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hälsa, informations- och kommunikationsteknologi, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall utveckla kunskap för att använda informations- och kommunikationssystem samt kritiskt bedöma systemens relevans och trovärdighet vid folkhälsoarbete.

Läs all information om kursen 'Hälsa, informations- och kommunikationsteknologi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Fördjupad vetenskaplig metodkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 0 hp

Syftet med kursen är att den studerande skall fördjupa sina kunskaper om vetenskapliga metoder, vetenskapligt förhållningssätt och evidensbaserad kunskap i det hälsofrämjande arbetet.

Läs all information om kursen 'Fördjupad vetenskaplig metodkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad folkhälsovetenskap, 7,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 0 hp

Syftet med kursen är att den studerande skall fördjupa sina kunskaper om styrning, genomförande och utvärdering av folkhälsoarbete inom samhällets organisationer och myndigheter samt öka förståelsen för hur teoretisk kunskap kan omsättas i praktisk verksamhet.

Läs all information om kursen 'Tillämpad folkhälsovetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kandidatarbete i folkhälsovetenskap, 15 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 0 hp

Syftet med kursen är att den studerande skall tillämpa och fördjupa tidigare kunskaper i ett examensarbete på kandidatnivå inom folkhälsovetenskap.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i folkhälsovetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela