Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering Distans (Halvfart)

180 högskolepoäng (start ht-09)
Utbildningsplan (pdf)
Programinformation (pdf)
 

Kurser höstterminen 2009

Obligatoriska kurser

Grundläggande folkhälsovetenskap: samhälle, miljö och hälsa, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om begrepp inom hälsa och folkhälsa, hälsans bestämningsfaktorer, aktörer, arenor, styrdokument, nationella och internationella mål och betydelsen för befolkningens hälsa och hållbar samhällsplanering.

Läs all information om kursen 'Grundläggande folkhälsovetenskap: samhälle, miljö och hälsa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Folkhälsa då, nu och framtiden, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper och utveckla förståelse för hur folkhälsan i ett samhällsperspektiv förändrats utifrån etiologiska, geografiska och socioekonomiska perspektiv.

Läs all information om kursen 'Folkhälsa då, nu och framtiden' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2010

Obligatoriska kurser

Folkhälsa - ålder och kön, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper och förståelse för bestämningsfaktorer för hälsotillstånd och hälsans fördelning i ett ålders- och könsperspektiv.

Läs all information om kursen 'Folkhälsa - ålder och kön' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grundläggande vetenskaplig metodkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskap om forskningsmetodik och studiedesign. Dessutom skall den studerande tillägna sig grundläggande kunskap avseende epidemiologiska begrepp och principer för att granska och analysera kvantitativa och kvalitativa metoder samt forskningsetiska grunder.

Läs all information om kursen 'Grundläggande vetenskaplig metodkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2010

Obligatoriska kurser

Vetenskapsteori och informationssökning, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskap i vetenskapsteori och kunna tillämpa informationssökning för att ta del av folkhälsovetenskapens forskningsområden ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Vetenskapsteori och informationssökning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Livsstil och hälsa, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskap om biologiska, psykologiska och sociala faktorers samt miljöns och livsstilens betydelse för hälsan i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Livsstil och hälsa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2011

Obligatoriska kurser

Statsvetenskap och samhällsplanering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap om det politiska systemet och den offentliga förvaltningens roll i samhällsplaneringen.

Läs all information om kursen 'Statsvetenskap och samhällsplanering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hälsopolitik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap om begrepp och organisatoriska frågor inom folkhälsopolitik samt att kunna identifiera faktorer som inverkar på hälsopolitiska processer i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Hälsopolitik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2011

Obligatoriska kurser

Hälsofrämjande och förebyggande arbete, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall utveckla förståelse för och förmåga att applicera salutogenes och hälsofrämjande ansats som utgångspunkt för folkhälsoarbete.

Läs all information om kursen 'Hälsofrämjande och förebyggande arbete' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mångfald och hälsa, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap om och utveckla förståelse för olikheter avseende biologiska kulturella, etniska och sociala förutsättningar och dessa olikheters betydelse för folkhälsa och samhällsplanering.

Läs all information om kursen 'Mångfald och hälsa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Tillgänglighet, jämlikhet, stödjande miljöer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper och utveckla insikt om samhällets insatser för att skapa stödjande miljöer som främjar tillgängligheten av samhällsutbudet för ett jämlikt samhälle.

Läs all information om kursen 'Tillgänglighet, jämlikhet, stödjande miljöer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Folkhälsoarbete i praktiken, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap om folkhälsoarbetets organisation och folkhälsoarbete ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv samt utveckla förståelse för folkhälsoarbetets genomförande och utvärdering.

Läs all information om kursen 'Folkhälsoarbete i praktiken' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela