Specialistsjuksköterskeprogram till distriktssköterska

75 högskolepoäng (start ht-10)
Utbildningsplan (pdf)
Programinformation (pdf)
 

Kurser höstterminen 2010

Obligatoriska kurser

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande utvecklar förståelse för värdegrunder, mål och riktlinjer för en hälsofrämjade hälso- och sjukvård samt förmåga för att kunna applicera dem i praktisk verksamhet. Kursen syftar också till att studenten skaffar sig kunskaper om kvalitetsutveckling och förändringsarbete mot en långsiktig och hållbar hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Läs all information om kursen 'Hälsofrämjande hälso- och sjukvård' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Barns och deras familjers hälsa, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att den studerande skaffar en beredskap för att självständigt som distriktssköterska och i samarbete med olika professioner kunna medverka i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete för barn och deras familjer samt stödja föräldrar i deras föräldraskap. Kursen syftar också till att studenten skaffar sig fördjupade kunskaper och förståelse för barns och barnfamiljers hälso- och livsvillkor samt fördjupad insikt om faktorer som påverkar barns hälsa och utveckling.

Läs all information om kursen 'Barns och deras familjers hälsa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Farmakologi och sjukdomslära inriktad mot förskrivningsrätt av vissa läkemedel, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att den studerande skaffar fördjupade kunskaper i farmakologi och sjukdomslära inriktad mot förskrivningsrätt av vissa läkemedel för att självständigt och under medicinskt betryggande former kunna förskriva de läkemedel och hjälpmedel som regleras i gällande författningar. Vidare skaffar studenten sig kunskaper om gällande författningar, rekommendationer och förskrivningsrutiner samt färdigheter i förskrivning för att på ett kvalitetsmedvetet sätt kunna förskriva och ge adekvat information om dessa läkemedel och hjälpmedel.

Läs all information om kursen 'Farmakologi och sjukdomslära inriktad mot förskrivningsrätt av vissa läkemedel' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2011

Obligatoriska kurser

Ledarskap i lärande organisationer, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenten fördjupar sin förmåga att leda i lärande organisationer samt handleda personal och studerande i vårdarbete och verksamhetsutveckling. Kursen syftar vidare till att studenten ökar sin förmåga att delta i förbättringsarbete och miljöarbete mot hållbar utveckling. Därutöver är syftet att studenten skaffar förståelse för lagar och styrdokument av betydelse för distriktssköterskans verksamhetsområden.

Läs all information om kursen 'Ledarskap i lärande organisationer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hälsoarbete i primärvård, 10,5 hp, avancerad nivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 5,3 hp

Kursen syftar till att den studerande fördjupar sina kunskaper om hälsofrämjande och förebyggande arbete i primär hälso- och sjukvårdsverksamhet, samt utvecklar kompetens för att leda och utveckla befolknings- och individinriktat hälsoarbete för barn, ungdomar, vuxna, äldre och deras familjer inom distriktssköterskans verksamhetsområde.

Läs all information om kursen 'Hälsoarbete i primärvård' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Omvårdnad i primärvård, 12 hp, avancerad nivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 6 hp

Kursen syftar till att studenten skall tillämpa och fördjupa sina kunskaper om omvårdnad i primär hälso- och sjukvårdsverksamhet samt utveckla kompetens för att leda och utveckla omvårdnaden för barn, ungdomar, vuxna, äldre och deras familjer inom distriktssköterskans verksamhetsområde.

Läs all information om kursen 'Omvårdnad i primärvård' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Självständigt arbete, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 3,7 hp

Kursens syftar till att studenten genomför ett självständigt arbete med anknytning till forskning och utveckling inom primär hälso- och sjukvård för att öka sin beredskap att självständigt ta del av forskning och medverka i utvecklingsarbete inom primär hälso- och sjukvård.

Läs all information om kursen 'Självständigt arbete' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela